Provozní řád

Základní ustanovení

Provozní řád je stanoven na základě: zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č.463/2011, kterou se mění  vyhláška č.107/2008 Sb. o školním stravování , vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích a  vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování.

Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Kategorie strávníků

Cena  oběda  pro jednotlivé kategorie se řídí podle věku dosaženého v daném školním roce:

 • Žáci 7-10 let                             26,- Kč
 • Žáci 11- 14 let                          28,- Kč
 • Žáci 15- více let                       30,- Kč
 • cizí strávníci                             73,- Kč

Záloha na stravné ve výši 700,- Kč se inkasuje v září a vyúčtuje v červnu.
Školní jídelna připravuje stravu žákům v době jejich pobytu ve škole.

Dle Vyhlášky 107/2008 Sb.§ 4 odst.9 se musí žáci v době nemoci odhlásit z oběda,  s výjimkou prvního dne nemoci. Další dny si mohou oběd odnést za plnou cenu oběda včetně DPH.  
ŠJ si vyhrazuje případnou změnu ceny oběda podle nárůstu ceny surovin nebo nákladů.


Organizace provozu stravování

   • Provozní doba ŠJ je od 6,00 hodin do 14,30 hodin.

   • Do jídelny mají přístup jen strávníci řádně přihlášení.

   • Přihlášky obdrží na konci popř. na začátku školního roku každý nový strávník, ostatní strávníky automaticky převádíme se všemi údaji.

   • ŠJ vaří  obědy pro žáky I.a II. ZŠ, jejich učitele a provozní zaměstnance a pro veřejnost.

   • Výdej obědů pro cizí strávníky do vlastních jídlonosičů  začíná v 10,15 a končí v 10,45 hodin

   • Výdej obědů pro žáky, učitele, prov. prac. a cizí strávníky začíná v 10,45  a končí ve  14,00 hodin.

   • Je možnost volby oběda. Jedná se i o volbu přílohy k jednomu druhu masa.

   • Oběd č .2 si musí strávník sám včas navolit. Jinak má oběd č. 1.

   • Oběd č. 2 nevaříme, přihlásí -li se méně něž 50 strávníků.

   • Cizí strávníci se stravují přímo v jídelně nebo si odnášejí stravu ve vlastním jídlonosiči.

   • Strava je určena k přímé spotřebě. Při odebírání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její eventuální znehodnocení způsobené nesprávným zacházením.

   • Za nevyzvednutou a včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

   • Výdej oběda pouze na bezkontaktní čip nebo kartu. Bez nich nebude oběd vydán. Doba použití je po celou školní docházku. Při ztrátě čipu/karty je nutné zakoupit novou ve škole.

   • Při ztrátě čipu/karty musí strávník novou osobně aktivovat v kanceláři ŠJ .

   • Nutno nosit čipy/karty pravidelně každý den. Pokud strávník čip/kartu zapomene, nahlásí to v jídelně p. kuchařce u polévky. Při opakovaném zapomínání může být žák / žákyně/ odhlášen z obědů.

   • Při příchodu do jídelny si žáci 3. až 9. tříd ZŠ  odloží školní tašky a oděvy v přízemí  nebo v prvním patře jídelny. Vzhedem k neuzamčené šatně je v prostorách školní jídelny je zakázáno nechávat v odložených věcech ( v bundách, taškách...) drahé předměty, peníze, mob. telefony, apod. Neručíme za případnou ztrátu.

   • Je zakázáno odebírat oběd v rukavicích /porušení hyg. předpisů/ a stát ve frontě na oběd s aktovkou nebo batohem na zádech.

   • V prostorách školní jídelny je povinnost nosit respirátor/nano roušku. Neplatí to při konzumaci jídla. Pokud dojde k nedoržování tohoto nařízení, bude strávník odhlášen ze stravování.

    Pokrmy jako je ovoce, oplatky apod . se mohou vynášet z jídelny, ale slupky, obaly je nutné vyhazovat do košů v jídelně nebo do odpadkového koše venku .

   • Rozlitý čaj u várnic, vyklopené  jídlo na podlahu  apod. uklidí na požádání paní vykonávající dozor, která zodpovídá i za čistotu stolů.

   • Zákaz odnášení veškerého nádobí ze školní jídelny.

   • U okénka na použité nádobí je nutné vše řádně roztřídit -  zvlášť  příbory, sklenice talíře, misky apod.

   • Na pití se používá pouze jedna sklenička, možno si přidat do té samé.

   • Jídelní lístek na tento týden a příští týden je zveřejněn v objednávkovém terminálu na chodbě školní jídelny a webových stránkách.

   • Problémy a připomínky řeší ředitelka ŠJ ve spolupráci s kuchařkami.

   • Úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník ředitelce ŠJ.

   • Žáci docházející do ŠJ, dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

   • Strávníci jsou povinni se chovat při stravování slušně, ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

   • V všech prostorách jídelny je zakázáno kouřit a je zakázán vstup do jídelny se zvířaty.

   • Přídavky / ne maso/ dostanou strávníci dle možností.

   • Ochrana majetku: Žáci používají zařízení ŠJ pouze za účelem stravování, jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Škodu na majetku ŠJ, kterou způsobí žák z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce nahradit v plné výši.

   • V prostorách ŠJ, kam mají žáci přístup je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

Odhlašování a volba obědů

   • Odhlášku oběda si udělá každý žák samostatně na terminál nebo na internetu –nejpozději den předem do 10,30 hodin / jen pracovní dny/ . Ráno pouze náhlé onemocnění- do 8 hodin  
   • na číslo tel. 565 322 701.

   • Odhlašování obědů: nemoc, výlety, exkurze, sportovní akce, služební cesty, dovolené je nutné odhlásit včas.
   • Odhlášku celé třídy /popř.skupiny/ při hromadných akcích pořádaných školou odhlásí třídní učitel / popř. vyučující/ v kanceláři ŠJ ihned, jakmile zná termín akce   /seznam, termín, třída, počet žáků/.

   • V období jarních, podzimních, vánočních a hlavních letních prázdnin (červenec, srpen) a dalšího volna určeného ředitelem školy nebo státem, obědy  nevaříme a  všem strávníkům oběd odhlásíme.

   • Oběd č. 2 lze volit 2 dny předem do 8 hodin ráno / např. v pondělí ráno do 8 hodin lze navolit oběd č. 2 na středu/, počítají se pouze pracovní dny.

Způsob placení obědů

   • V září vybereme od žáků prostřednictvím složenek a účtů zálohu, v červnu se vyúčtuje.

   • Během roku se stravné účtuje každý měsíc za skutečně odebrané obědy předešlého měsíce.

   • Složenky vystavíme v prvním týdnu nového měsíce. Splatnost složenek, bankovních i sporožirových účtů je 15. každého měsíce. 

   • V naší školní jídelně nelze stravné platit v hotovosti.

   • Pokud stravné nebude zaplaceno do třicátého v měsíci, bude stravování pozastaveno. ( Např.obědy za září zaplatit nejpozději do 30.října ). Neplatiče odhlásíme z obědů.

   • Zaměstnancům škol a cizím organizacím fakturujeme vždy plnou cenu oběda.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny ředitelky ŠJ, všech zaměstnanců školní jídelny a pracovnice vykonávající dozor.

Dohled nad žáky zajišťuje pracovnice příspěvkové organizace Školní jídelna, v době školní docházky za účelem zajištění bezpečnosti strávníků.

Dle §31 ods.2 školského zákona může ředitel školského zařízení v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených provozním řádem, rozhodnout o vyloučení žáka ze stravování. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům ŠJ se vždy považují za závažné porušení povinností.

V Pelhřimově dne 1.9.2021